Hoang Nghiem​

Hoang Nghiem​

Giám đốc điều hành, Giám đốc đại diện (CRO)

Sơ lược về Chuyên môn

  • Giám đốc điều hành và CRO tại Công ty Quản lý Tài sản Sài Gòn.
  • Nguyên Giám đốc Đầu tư, Ban Đầu tư Năng lượng và Hạ tầng, Công ty Quản lý Tài sản Sài Gòn.
  • Cựu Giám đốc Kinh doanh và Phát triển Dự án của Gen X Energy (một công ty thuộc danh mục đầu tư của Blackstone).
  • Cựu Đại diện Quốc gia và Giám đốc Phát triển Dự án của Hero Future Energies.
  • Cựu Giám đốc Dự án, Andritz Hydro.​
  • Nguyên Phó Giám đốc Dự án Thái Bình 2.
  • Ban điều hành dự án nhà máy điện, Petrocons (trước đây là Công ty Xây dựng Dầu khí Việt Nam).​
  • MES-MEPM, Đại học Melbourne.​
  • Cử nhân Điện tử và Truyền thông, Đại học Tasmania.​
  • Công dân Việt Nam. ​