Điều khoản & điều kiện

SAIGON ASSET MANAGEMENT (SAM) Web site - Terms and Conditions of Use

Thông tin được cung cấp thông qua Dịch vụ này: Bạn được phép lưu trữ, hiển thị, phân tích, sửa đổi, định dạng lại và in thông tin được cung cấp có sẵn cho bạn thông qua các dịch vụ này chỉ để bạn sử dụng. Bạn không được phép xuất bản, truyền tải hoặc sao chép thông tin này, toàn bộ hoặc một phần, dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của GS. Ngoài ra, bạn không được phép thay đổi, che khuất, hoặc xóa mọi bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ thông báo nào khác được cung cấp cho bạn liên quan đến thông tin. GS có quyền vào bất kỳ lúc nào và đôi khi, vì lợi ích của riêng mình khi biên tập và đánh giá kinh doanh để thêm, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào. Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này không nhằm mục đích và sẽ không chuyển giao hoặc cấp bất kỳ quyền nào đối với thông tin ngoài những thông tin được được mô tả cụ thể ở đây và tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây đều được GS hoặc nhà cung cấp bên thứ ba mà GS đã nhận được bảo lưu thông tin. Bạn phải đọc và tuân theo mọi điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được đăng trên dịch vụ này tùy từng thời điểm liên quan đến thông tin thu được từ các nhà cung cấp bên thứ ba cụ thể. Các nhà cung cấp bên thứ ba đó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về những thiệt hại bằng tiền do thông tin được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ này.

Không chịu trách nhiệm về nội dung; không có trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc sử dụng: GS sẽ không có trách nhiệm pháp lý, dù ngẫu nhiên hay không, đối với bạn hoặc các bên thứ ba, hoặc bất kỳ trách nhiệm nào về việc bất kỳ dịch vụ kết nối hoặc liên lạc nào không thể cung cấp hoặc duy trì quyền truy cập của bạn vào dịch vụ này, hoặc vì bất kỳ sự gián đoạn hoặc gián đoạn nào trong việc truy cập đó hoặc bất kỳ thông tin liên lạc sai lầm nào giữa GS và bạn, bất kể kết nối đó có hoặc dịch vụ liên lạc được cung cấp bởi GS hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. GS sẽ không có trách nhiệm pháp lý, dù ngẫu nhiên hay không, đối với bạn hoặc cho các bên thứ ba về tính chính xác, chất lượng, độ chính xác, kịp thời, độ tin cậy, hiệu suất, tính sẵn có liên tục, tính đầy đủ hoặc sự chậm trễ, thiếu sót hoặc gián đoạn trong việc cung cấp dữ liệu và dịch vụ có sẵn trên trang Web này hoặc vì bất kỳ khía cạnh nào khác trong việc thực hiện trang web này dịch vụ hoặc vì bất kỳ sai sót hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào thông qua dịch vụ này. Trong mọi trường hợp, GS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự cố đặc biệt, gián tiếp, những thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả có thể xảy ra hoặc gặp phải do bạn sử dụng dữ liệu hoặc dịch vụ có sẵn trên trang Web này, ngay cả khi GS đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. GS sẽ không có trách nhiệm thông báo cho bạn về bất kỳ khó khăn nào mà GS hoặc bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc đó.

Nội dung không được hiểu là lời chào mời hoặc khuyến nghị: Tài liệu này được chuẩn bị chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không liên quan đến bất kỳ mục tiêu đầu tư, tình hình hoặc phương tiện tài chính của người dùng cụ thể và GS không yêu cầu bất kỳ hành động nào dựa trên điều đó. Tài liệu này không được hiểu như một khuyến nghị; hoặc một lời đề nghị mua hoặc bán; hoặc chào mời chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm tài chính hoặc công cụ nào; hoặc tham gia trong bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà lời đề nghị hoặc chào mời hoặc chiến lược giao dịch như vậy sẽ là bất hợp pháp. Một số giao dịch nhất định, bao gồm cả những thứ liên quan đến hợp đồng tương lai, quyền chọn và chứng khoán lợi suất cao, làm tăng rủi ro đáng kể và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mặc dù tài liệu này dựa trên thông tin mà GS cho là đáng tin cậy và nỗ lực cập nhật nhưng GS chưa xác minh thông tin này và không tuyên bố rằng tài liệu này là chính xác, cập nhật hoặc đầy đủ và không nên dựa vào đó.

>