VEH & VPH – Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên & Bất thường 2010

VEH 20th July, 2010

Ngày 20/7/2010 tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza – Thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Asset Management (SAM) thông báo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên của Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietnam Equity Holding (“VEH”) và Đại hội đồng Cổ đông Thường niên của Quỹ đầu tư Bất động sản Vietnam Property Holding (“VPH”) đã được tổ chức thành công.

Nội dung nghị sự duy nhất của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên nói trên là xem xét và thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2009 và Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2009 của VEH và VPH. Ông Louis T. Nguyễn, Tổng Giám Đốc của SAM và Thành viên Hội đồng Quản trị của VEH và VPH đã chủ trì hai Đại hội này. Đại hội đồng Cổ đông Thường niên đã thông qua các Báo cáo này.

Cùng ngày, Đại hội đồng Cổ đông Bất thường của VPH cũng được tổ chức. Cổ đông của VPH đã thông qua Chương trình Mua lại Cổ phiếu bằng việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của VPH sử dụng 992.600 Euro tiền mặt của Công ty để mua lại cổ phiếu với mức chênh lệch giữa giá cổ phiếu và tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu mà Hội đồng Quản trị Công ty xét thấy phù hợp. Việc mua lại cổ phiếu này được thực hiện thông qua thị trường chứng khoán và các giao dịch thỏa thuận theo quy định của pháp luật và quy chế áp dụng trong vòng 12 tháng.

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management

Saigon Asset Management (SAM), được thành lập năm 2007, là nhà quản lý đầu tư chính thức của Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietnam Equity Holding (“VEH”) và Quỹ đầu tư Bất động sản Vietnam Property Holding (“VPH”). Hai Quỹ đầu tư này được thành lập tại Cayman Islands tập trung đầu tư vào Việt Nam và niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Frankfurt và Xetra. SAM hiện đang quản lý khoảng 125 triệu USD tài sản. Quỹ VEH đầu tư vào các công ty niêm yết, OTC và những công ty tư nhân chuẩn bị niêm yết. Theo đánh giá của LCF Rothschild, trong năm 2008, VEH được xếp hạng nhất trong số các quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Quỹ VPH đầu tư vào các dư án và công ty bất động sản chuyên về phân khúc căn hộ dành cho đối tượng thu nhập trung bình và các dự án trung tâm bán lẻ. Theo đánh giá của LCF Rothschild, trong năm 2009, VPH là Quỹ dẫn đầu trong số các quỹ đầu tư bất động sản tại Việt Nam. SAM có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh với 20 nhân viên.