VEH & VPH – Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên & Bất thường 2011

VEH 24th June, 2011

Ngày 24/6/2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Asset Management (SAM) thông báo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên của Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietnam Equity Holding (“VEH”) và Đại hội đồng Cổ đông Thường niên của Quỹ đầu tư Bất động sản Vietnam Property Holding (“VPH”) đã được tổ chức thành công.

Nội dung nghị sự duy nhất của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên nói trên là xem xét và thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2010 và Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2010 của VEH và VPH. Ông Louis Nguyễn, Tổng Giám đốc của SAM và Thành viên Hội đồng Quản trị của VEH và VPH đã chủ trì hai Đại hội này. Đại hội đồng Cổ đông Thường niên đã thông qua các Báo cáo này.

Cùng ngày, Đại hội đồng Cổ đông Bất thường của VPH cũng được tổ chức. Cổ đông của VPH đã thông qua Chương trình Mua lại Cổ phiếu bằng việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của VPH sử dụng 972.046 euro tiền mặt của Công ty để mua lại cổ phiếu với mức chênh lệch giữa giá cổ phiếu và tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu mà Hội đồng Quản trị Công ty xét thấy phù hợp. Việc mua lại cổ phiếu này được thực hiện trong vòng 12 tháng thông qua thị trường chứng khoán và các giao dịch thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management

Saigon Asset Management (SAM), được thành lập năm 2007, là nhà quản lý đầu tư chính thức của Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietnam Equity Holding (“VEH”) và Quỹ đầu tư Bất động sản Vietnam Property Holding (“VPH”). Hai Quỹ đầu tư này được thành lập tại Cayman Islands chủ yếu đầu tư vào Việt Nam và niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Frankfurt và Xetra. Quỹ VEH đầu tư vào các công ty niêm yết, chuẩn bị niêm yết và những công ty tư nhân tiềm năng tập trung vào phân khúc thị trường nội địa nhằm vào đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình đang ngày càng tăng nhanh. Quỹ VPH đầu tư vào các dự án và công ty bất động sản chuyên về phân khúc căn hộ dành cho đối tượng thu nhập trung bình và các dự án trung tâm bán lẻ.