Chúng tôi đầu tư vào những công ty có giá trị cơ bản tốt, được quản lý hiệu quả nhưng chưa được định giá đúng trên thị trường.

Chiến Lược Đầu Tư

Investment Approach

Chúng tôi tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những công ty được định giá thấp so với giá trị thật và có tiềm năng tăng trưởng cao, đa phần có vốn hóa trung bình với khả năng tăng trưởng lợi nhuận chưa được công nhận bởi hầu hết những nhà đầu tư khác; cụ thể là những công ty đã từng thành công trong việc xoay chuyển tình thế hoặc là đối tác tiềm năng để mua và sát nhập.

Chúng tôi tìm kiếm những công ty này qua mạng lưới quan hệ rộng và những cuộc gặp gỡ thường xuyên với nhiều công ty đối tác. Chúng tôi phân tích cơ bản kỹ lưỡng khả năng quản trị, tình hình tài chính, khả năng vận hành, khách hàng, và đường lối quản trị của từng công ty.

Quy Trình Đầu Tư

Investment Process

Đội ngũ đầu tư của chúng tôi thẩm định cực kỳ kỹ lưỡng trước khi đề xuất cho Hội đồng Đầu tư Độc lập. Ngoài việc phân tích căn bản, bộ phần đầu tư gặp riêng với lãnh đạo của công ty, để qua đó:

  • Đánh giá khả năng kinh doanh và quản trị
  • Có được nhận định về mức độ cam kết, năng lực và tiềm năng phát triển của công ty
  • Đánh giá cách công ty thực hiện việc kinh doanh

  • Xem xét văn phòng và tình trạng vận hành

  • Nghiên cứu đường lối quản trị và công ty kiểm toán độc lập